Category Archives : ترفیع و تشویق

Home  /  مطالب عمومی  /  ترفیع و تشویق

فضای مجازی

تغییر و تبدیل در ساختار نظام اجتماعی باعث دگرگونی و تغییر در بسیاری از ارتباطات شد، به گونه ای که همزمان با روی کار آمدن فناوری های نوین، فصلی جدید در زمینه اطلاع رسانی به وجود آمده است. امروزه شبکه های مختلف رسانه ای سعی می کنند نقش و سهم خود را در بازارهای تبلیغاتی به شکل های مختلف حفظ کنند، زیرا با روی کار آمدن اینترنت دری تازه و نو برای تبلیغات گشوده شد.

تبلیغات ( آگهی )

تبلیغات ،معرفی غیر شخصی(توضیح دادن به یک جمع) یک محصول یا خدمت از طریق رسانه های مختلف(رسانه های جمعی) توسط مجموعه یا شخص تولید کننده(ارائه دهنده )محصولات (خدمات) با پرداخت بهای آن انجام می شود . نکته ای که تمامی افرادی که به نوعی برای کسب کارشان نیاز به تبلیغات دارند باید برای خود گوشزد کنند این است کهتبلیغات یک نوع پس انداز ایمن است که همیشه به کمک کسب و کار ما خواهد آمد.