تبلیغات ( آگهی )

تبلیغات ،معرفی غیر شخصی(توضیح دادن به یک جمع) یک محصول یا خدمت از طریق رسانه های مختلف(رسانه های جمعی) توسط مجموعه یا شخص تولید کننده(ارائه دهنده )محصولات (خدمات) با پرداخت بهای آن انجام می شود . نکته ای که تمامی افرادی که به نوعی برای کسب کارشان نیاز به تبلیغات دارند باید برای خود گوشزد کنند این است کهتبلیغات یک نوع پس انداز ایمن است که همیشه به کمک کسب و کار ما خواهد آمد.